ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ та ЗВІТИ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Звіт незалежного аудитора за 2017 рік

Звіт незалежного аудитора за 2018 рік

Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 2141-14/3740-07 від 24.01.2020 року ДП “Чернігівстандартметрологія” оприлюднює річну фінансову звітність за 2019 рік.

Баланс (звіт про фінансовий стан) 31 грудня 2019 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік

Звіт незалежного аудитора за 2019 рік

Річна фінансова звітність ДП “Чернігівстандартметрологія” за 2020 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

Звіт незалежного аудитора за 2020 рік