Головна Новини Метрологія Стандартизація Сертифікація Про нас Анкетування ENG
Керівництво
Історія
Про нас
Структура
підприємства
Профспілка
Сертифікація
Системи менеджменту
Продукції та послуг
Реестр виданих сертифікатів
Оцінка відповідності
Контакти
Стандартизація
Метрологія
Лабораторія харчової продукції та продовольчої сировини
Конкурси
Реформи в Україні
Випробувальна лабораторія промислової продукції
Погода зараз
Відео
Фото
Аудіо
Останні
Архів
Громадська приймальня
Мапа сайту
Поради споживачам
Партнерам
Business card
Запобігання корупції
Публічна інформація
Чи влаштовує вас якість обслуговування на нашому підприємстві в 2019 році?
ТАК

ні
Частково

Остання сторінка

Випробувальна лабораторія промислової продукції

Остання новина

Відновлено дію низки національних стандартів

Національний орган стандартизації своїми наказами відновив дію низки національн

Останнє фото


Останнє питання

Альона

Доброго дня. У вас можна дізнатися чи підлягають швейні машинки з електронним дви


ПОЛОЖЕННЯ про Конкурс на кращу дипломну роботу студентів
ПОЛОЖЕННЯ про Конкурс на кращу дипломну роботу студентів Чернігівського державного інституту економіки і управління за спеціальністю "Якість, стандартизація, сертифікація"
1 Мета та завдання Конкурсу
1.1 Конкурс на кращу дипломну роботу студентів Чернігівського державного ін-ституту економіки і управління за спеціальністю "Якість, стандартизація, сертифіка-ція" (далі Конкурс) проводиться з метою об"єднання зусиль, спрямованих на поліп-шення якості послуг вищої освіти, сприяння підготовці висококваліфікованих спеціа-лістів, впровадженню на підприємствах України сучасних методів управління та за-доволенню потреб й очікувань споживачів.

1.2 Основними завданнями Конкурсу є:

- визначення на конкурсній основі кращої дипломної роботи студентів Чернігівського державного інституту економіки і управління (ЧДІЕУ) за спеціальністю "Якість, стан-дартизація, сертифікація";

- сприяння підготовці висококваліфікованих спеціалістів, насичення ними ринку пра-ці України, задоволення потреб та очікувань споживачів;
- підтримка ініціатив і зусиль ЧДІЕУ щодо поліпшення якості послуг вищої освіти, що надаються;

- створення сприятливих умов щодо розроблення та впровадження на підприємст-вах, в організаціях та установах України систем управління якістю, систем екологіч-ного керування, а також інших сучасних систем управління;

- поширення та пропагування досвіду ВНЗ, яке надає високоякісні послуги вищої освіти;
- підвищення інформованості органів влади, підприємств (організацій), засобів масової інформації та населення щодо якості підготовки фахівців ЧДІЕУ.

2 Організатори Конкурсу

Організатором Конкурсу є Державне підприємство "Чернігівський нау-ково – виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (ДП "Че-рнігівстандартметрологія") і Чернігівський державний інститут економіки і управління .

3 Проведення Конкурсу

3.1 Конкурс проводиться на регіональному рівні.

3.2 Конкурсна комісія створюється наказом генерального директора ДП "Черні-гівстандартметрологія". До складу комісії включають фахівців ДП "Чернігівстандарт-метрологія" та ЧДІЕУ.

3.3 Організаційно-методичне, фінансове та інформаційне забезпечення Конку-рсу здійснює конкурсна комісія, а саме:

- щорічно визначає та затверджує необхідні заходи щодо організації та проведення Конкурсу, а також зразки призів (нагород, дипломів) та/або розмір заохочувальної премії для переможця та лауреата Конкурсу;

- здійснює поточну організаційну роботу щодо забезпечення проведення Конкурсу, у тому числі інформує студентів про умови участі в Конкурсі;

- взаємодіє з керівництвом ЧДІЕУ, підприємствами області та учасниками Конкурсу, надає їм необхідні інформаційні матеріали, консультаційну допомогу;

- проводить облік та опрацювання дипломів, надісланих на Конкурс;

- визначає переможця та лауреата Конкурсу;
- підбиває підсумки Конкурсу;

- забезпечує підготовку інформації про Конкурс та його учасників для розміщення на WEB-сайті ДП "Чернігівстандартметрологія" (http://www.cherncsm.com.ua/);

- готує рекламно-інформаційні матеріали про Конкурс для розміщення у засо-бах масової інформації з метою пропагування та популяризації ідей якості, впрова-дження сучасних систем управління, гарантування безпеки продукції/послуг та інше.

3.4 На Конкурс студентами ЧДІЕУ подаються дипломні роботи, що розглядають практичні проблеми регіону у сфері стандартизації, метрології та сертифікації.

3.5 Участь у Конкурсі приймають студенти ЧДІЕУ на добровільних засадах.

3.6 Конкурсна комісія оцінює представлені дипломні роботи за десятибальною шкалою за наступними критеріями:

-актуальність дипломної роботи для розглянутого підприємства і можливість впро-вадження інновацій: до 5 балів;

-оригінальність та обґрунтованість обраних в дипломній роботі методів поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції/послуг, що виготовляється/надаються, врахування сучасних систем управління: до 5 балів.

3.6 Конкурсна комісія приймає до розгляду дипломні роботи, подані не пізніше 7 днів до захисту диплому.

3.7 Оцінка дипломних робіт учасників Конкурсу здійснюється конкурсною комі-сією в строк до 7 днів.

4 Нагородження учасників Конкурсу

4.1 За результатами проведеної роботи та оцінки дипломних робіт конкурсна комісія визначає переможця та лауреата Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів.

4.2 Конкурсна комісія самостійно вирішує питання щодо організації підведення підсумків та нагородження учасників Конкурсу.

4.3 Переможець та лауреат Конкурсу нагороджуються призами та дипломами встановленого зразка та/або заохочувальною премією.

4.4 Інформація про номінантів Конкурсу розміщується на WEB-сайті ДП "Черні-гівстандартметрологія" (http://www.cherncsm.com.ua/);

5 Фінансове забезпечення Конкурсу

5.1 Фінансування робіт, пов’язаних із проведенням Конкурсу, здійснюється за рахунок власних коштів ДП "Чернігівстандартметрологія", а також інших, не заборо-нених законодавством України, джерел фінансування.

Розробники:
Від ДП "Чернігівстандартметрологія"
Начальник відділу систем управління Т.Г. Рудик
Від ЧДІЕУ
Завідувач кафедри О.М. Менайлов
Професор І.М. Іванова

СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ
Конкурс на кращу дипломну роботу студентів
Чернігівського державного інституту економіки і управління
за спеціальністю "Якість, стандартизація, сертифікація"


Голова комісії

Бакуменко В.М. – генеральний директор ДП "Чернігівстандартметрологія"

Члени комісії:


Рудик Т.Г.
– начальник відділу систем управління ДП "Чернігівстандартметрологія";
Савенок В.В. – провідний спеціаліст по зв"язках з громадськістю та пресою ДП "Чер-нігівстандартметрологія";
Менайлов О.М. - завідувач кафедри промислового та цивільного будівництва Чернігівського державного інституту економіки і управління;
Іванова І.М. – професор Чернігівського державного інституту економіки і управління.